streda 12. septembra 2007

O kritériách pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov

Dna 15.10.2004 Vedecka rada TUKE schvalila doplnok ku Kriteriam pre habilitacie docentov a inauguracie profesorov, kde urcila, ze o dva roky od toho datumu (tj. pocnuc 16.10.2006) sa citacie budu pocitat inac ako predtym. Tu su citaty zo zapisnice a z prilohy:

Zo zápisnice:


"Z á z n a m zo zasadnutia Vedeckej rady TU v Košiciach konanej  dňa 15.10.2004

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
  1.  Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TU
  2.  Inauguračné konanie
  3.  Návrh kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov
  4.  Hodnotenie kvality pedagogického procesu, študentská anketa, hodnotenie trendov
  5.  Rôzne"
... ... ...

"3. Návrh kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov.
Na základe predloženia návrhov kritérií od p. dekanov z jednotlivých fakúlt prorektor prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. predniesol prezentáciu ku Kritériám pre habilitácie docentov a inauguráciu profesorov.

Do diskusie sa zapojili: prof. Sinay, prof. Baleš, prof. Pásztor, prof. Virčíková, prof. Weiss, prof. Levicky, prof. Novák-Marcinčin, doc. Pavlenko, doc. Magvaši, prof. Badida,

Uznesenie okt 1/2004
VR TU v Košiciach schvaľuje doplnok k uzneseniam (pozri prílohu) definujúcim Kritéria pre habilitácie docentov a inauguráciu profesorov. Uznesenie VR TU v Košiciach nadobúda účinnosť dňom 1.11.2004, ale netýka sa už začatých habilitačných a inauguračných pokračovaní."

Zo spomínanej prílohy k uzneseniu:
"Citácie sa budú posudzovať nasledovne:
  1. Pod “domácou citáciou” sa rozumie citácia takým autorom, ktorý nepôsobí na fakulte uchádzača.
  2. Za “zahraničnú citáciu” je možné považovať citovanie v zahraničnom zdroji takým autorom, ktorý nepôsobí na katedre, na ktorej vedecky a pedagogicky pôsobí uchádzač.
  3. V rámci 2 rokov sa body 1 a 2 zmenia v tom zmysle, že slovo fakulta pri “domácich citáciách” sa zmení na vysoká škola a pri “zahraničných citáciách” slovo katedra sa zmení na fakulta"