pondelok 26. januára 2015

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA v roku 2015

"V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2015."

"V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov."

Viac info:
http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-ziadosti-o-dotaciu-kega-v-roku-2015/

Zoznam:
http://www.minedu.sk/data/att/7265.xlsx

štvrtok 27. novembra 2014

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

"V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2015."

"V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov."

Viac info:
http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2015/

Zoznam:
http://www.minedu.sk/data/att/6952.rtf


utorok 30. septembra 2014

Nové odporúčané kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“

SKVH (Slovenská komisia pre vedecké hodnosti) zverejnila nové orientačné kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ Predchádzajúce orientačné kritériá sú nahradené odporúčanými kritériami, ktoré vznikli na základe analýzy priemerných scientometrických parametrov v jednotlivých skupinách vedných odborov. Odporúčané kritériá slúžia na porovnanie scientometrických parametrov uchádzača so svetovým priemerom v danej vednej oblasti.

Nové kritériá sú jednotné a na pohľad sú podstatne zjednodušené.

Viac info:

Poznámka: v tabuľke odporúčaných kritérií "Art." znamená počet článkov v časopisoch indexovaných v Current Contents ("karentované časopisy"), "Cit." znamená počet citácií podľa Web of Science (bez autocitácií), "%Cited" znamená percento citovaných prác uchádzača. 

pondelok 29. septembra 2014

Prémia Literárneho fondu SR pre prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc.

Jedna z prémií Literárneho fondu SR za výnimočný ohlas na jedno dielo bola tohto roku udelená prof. RNDr. Igorovi Podlubnému, DrSc., pracovníkovi Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG, konkrétne za výnimočný citačný ohlas na jeho článok “Geometric and physical interpretation of fractional integration and fractional differentiation” (Fractional Calculus and Applied Analysis, vol.5, no.4, 2002, pp. 367-386).


Toto nie je prvé ocenenie vedeckých výsledkov prof. Podlubného zo strany Literárneho fondu SR (http://www.litfond.sk/). V roku 2009 mu bolo udelené podobné ocenenie za knihu “Fractional Differential Equations” (Academic Press, San Diego - New York - London, 1999), ktorá je považovaná za najcitovanejšiu vedeckú prácu na Slovensku. V roku 2010 bol rovnako ocenený jeho článok o regulátoroch neceločíselného rádu “Fractional-Order Systems and PI-lambda-D-mu-Controllers” (IEEE Transactions on Automatic Control, vol.44, no.1, 1999, pp. 208-213), a v roku 2011 článok “Analogue Realizations of Fractional-order Controllers” (Nonlinear Dynamics, vol.29, no.1-4, 2002, pp. 281-296), kde bol spoluautorom. V rokoch 2004, 2007 a 2010 mu bola udelená cena za trojročný citačný ohlas podľa SCI. V roku 2011 Literárny fond SR schválil zásadu, že jednej osobe cena za trojročný citačný ohlas môže byť udelená najviac dvakrát.

Podrobný prehľad citačného ohlasu na práce prof. Podlubného je dostupný prostredníctvom jeho profilu na Google Scholar Citations (http://scholar.google.com/citations?user=4H2CInEAAAAJ).

sobota 20. septembra 2014

Publikácií pracovníkov FBERG, ktoré sú evidované v databázach Web of Science a Scopus


Na účely rôznych hodnotení (habilitačné a inauguračné konania, komplexná akreditácia, hodnotenie ARRA, atď.) sa bežne používajú údaje o počtoch publikácií a citácií. Z tohto dôvodu zverejňujeme zoznam tých publikácií pracovníkov FBERG, ktoré sú evidované v databázach Web of Science a Scopus. Údaje o publikáciách boli vkladané pracovníkmi FBERG prostredníctvom systému LEPC.

Zoznam vo formáte HTML s možnosťou vyhľadávania:piatok 19. septembra 2014

Výzva Národného štipendijného programu SR na LS 2014/2015


Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2014/2015 - je otvorená

Uzávierka: 31. októbra 2014

Viac info: http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-letny-semester-akademickeho-roka-2014/2015-je-otvorena

Štipendijný program EHP-Slovensko

Agentúrou SAIA, n. o. - správcom programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, bola dňa 12.9.2014 vyhlásená jediná výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Mobilitné projekty medzi vysokými školami.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy do 21. 11. 2014, 16:00 hod. Každá vysoká škola môže v rámci tejto výzvy predložiť 1 spoločnú žiadosť, zahŕňajúcu všetky fakulty, ktoré majú záujem sa zapojiť do mobilitného projektu.

Viac info:  http://www.spehp.saia.sk.