štvrtok 10. januára 2008

Aktuálne informácie a usmernenia pri práci so systémom e-VEGA

Dostali sa k nám otázky prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc.,  prorektora UPJŠ pre vedu a výskum, a odpovede Ing. J. Kysuckého z MŠ SR:

Prof. Černák:  Je možné informovať fakulty, že pri pokračujúcich projektoch postačuje vyplniť iba zoznam riešiteľov s kapacitou bez vkladania ďalších údajov?

  • Ing. Kysucký: Áno, v prípade, že on-line formulár vyžaduje detailnejšie informácie, a pritom tieto údaje už boli aj tak uvedené v pôvodnej papierovej žiadosti o grant, postačí do tejto kolónky napísať niečo v zmysle, že „Podrobnejšie informácie sú uvedené v pôvodnej papierovej žiadosti“.

Prof. Černák: Napriek tomu by som rád signalizoval s cieľom doladenia systému, že pri dnešnej kontrole môjho pokračujúceho projektu chýbali údaje o významných výsledkoch u mňa aj u môjho zástupcu projektu a súbor citácií nebol priložený. Taktiež bolo označené návestie Nemám citácie. Podobnú skúsenosť mi signalizovali aj ďalší zamestnanci

  • Ing. Kysucký: To by nemalo predstavovať problém, nakoľko projekt ani aktualizácie neprechádzajú procesom hodnotenia komisiou VEGA, to nastáva až na konci pri záverečnej správe, kde sa hodnotia výsledky za celú dobu riešenia projektu.

Prof. ČernákSignalizovali mi aj ťažkosti s časťou Financovanie, nakoľko vytvorený pdf-súbor nekorešpondoval s vloženými údajmi.

  • Ing. Kysucký: Áno, tento problém bol z dôvodu nesúladu finančných položiek pri SAV a MŠ SR, v databáze sú údaje uložené správne, avšak vygenerované PDF nezobrazovalo položky správne. Tento problém by už mal byť vyriešený, avšak u tých projektoch, ktoré neboli uložené (a spolu s tým vygenerované PDF-ko) neskôr ako dnes, je toto PDF vygenerované ešte chybnou šablónou, preto pokiaľ záverečná správa ešte nie je podaná, treba opätovne správu uložiť, čím sa nanovo vygeneruje zároveň aj PDF tlačový výstup, ktorý by už mal byť správny.