pondelok 25. februára 2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a vývoj

Dňa 25.2.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 5.1.: Podpora infraštruktúry VŠ za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Oprávnenými žiadateľmi sú štátne a verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 26.5. 2008.

Všetky informácie nájdete na
www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/