streda 14. marca 2007

Národný štipendijný program SR -- možnosť prijatia zahraničných odborníkov a získavania štipendií na pobyty v zahraničí

Štipendiá a cestovné granty pre občanov Slovenskej republiky –
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov vysokých škôl a
pracovísk Slovenskej akadémie vied


Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl a doktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas magisterského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania), resp. výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, interní doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.


ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV,
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV


Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.


Portál Národného štipendijného programu SR --
info pre slovenských uchádzačov:
http://www.scholarships.sk/0051.nsp

Portál Národného štipendijného programu SR --
info pre zahraničných uchádzačov:
http://www.scholarships.sk/0052.nsp
 

Uzávierka žiadostí na akademický rok 2007/2008
15. máj 2007 – pre akademický rok 2007/2008
15. november 2007 – pre letný semester 2007/2008